Algemene voorwaarden van Astara Nederland gevestigd te Rijssen

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 14100631

 

1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1 Gebruiker: Astara Nederland Limited.
1.2 Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker diensten verricht en/of een werk tot stand worden gebracht.
1.3 Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4 Object: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.
1.5 Consumentengeschil: een geschil tussen een gebruiker en een consument.
1.6  Werkzaamheden: verkoop, restauratie, reparatie en onderhoud.
1.7 Verkoop: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor.
1.8 Restauratie: alle werkzaamheden zoals ontmanteling, herstel en/of vervanging van onderdelen, revisie, opbouw, met het specifieke doel het object te brengen in en uiterlijke en technische staat van authenticiteit, alsmede het zo nodig geschikt maken van het object voor het gebruik op de openbare weg.
1.9 Reparatie en onderhoud: schadeherstel, lak- en spuitwerkzaamheden, onderhoud en alle overige werkzaamheden aan of met betrekking tot viertuigen of delen van voertuigen die hiertoe kunnen worden beschouwd.

 

2. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van gebruiker, alsmede op tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld.
2.2 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die welke eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst gebruiker hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige deel daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

 

3. Offertes

3.1 Een offerte van gebruiker is een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2 Mocht een offerte evenwel als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan tenzij nadrukkelijk anders vermeld door gebruiker.
3.3 Alhoewel gebruiker de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen gebruiker en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. De gebruiker kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 

4. Wijzigingen

4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.
4.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken, zal de gebruiker de wederpartij daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De overeenkomst zal indien nodig naar redelijkheid en billijkheid worden gewijzigd.

 

5. Stelposten meer- en minderwerk

5.1 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden één of meer stelposten of verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijke verrichte werkzaamheden en geleverde hoeveelheden worden verrekend.
5.2 Zodra de gebruiker voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is de gebruiker gehouden de wederpartij hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door gebruiker zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.
5.3 Zowel de gebruiker als de wederpartij hebben het recht om de bij in artikel 5.2 bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden. De door de gebruiker tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de wederpartij verschuldigd blijven.

 

6. Prijzen

6.1 Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de gebruiker anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de gebruiker anders wordt vermeld.
6.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag de gebruiker de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument gevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.
6.5 De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 8 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.

 

7. Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen anderszins zijn overeengekomen.
7.2 Indien betaling na de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen tien dagen na factuurdatum.
7.3 De vordering van gebruiker is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:
(a) de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;
(b) beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd;
(c) de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, aandelen daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.
7.4 Schulden van de wederpartij – ongeacht uit welke hoofde dan ook – dienen aan de gebruiker contant of via overschrijving te worden gedaan.
7.5 De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst met de gebruiker geacht als eerste te presteren. De prestatie van de gebruiker bestaat in dit verband uit op- of aflevering van het object.
7.6 Indien de wederpartij enige verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken, zonder dat daartoe een verdere in verzuimstelling noodzakelijk is een rente verschuldigd van 1% per maand of minimaal de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd, over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.
7.7 Alle door de gebruiker redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan de gebruiker is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.

 

8. Levertijd

8.1 De door de gebruiker vermelde levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, maar een vrijblijvend opgegeven termijn.
8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1, kunnen leiden tot overschrijving van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.
8.3 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door de gebruiker aan de wederpartij, dient de wederpartij het betreffende object binnen één week na verzending van de kennisgeving op te halen.
8.4 Indien de wederpartij niet aan de lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als het ware het object aan haar geleverd. In dat geval mag de gebruiker bovendien redelijke stalling- of opslagkosten bij de wederpartij in rekening brengen.

 

9. Garantie

9.1 De gebruiker garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Garantie wordt verleend gedurende zes maanden na op- of aflevering van het object en gehele betaling van de verschuldigde vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 Ten aanzien van de bij de werkzaamheden gebruikte materialen die niet door de gebruiker zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
9.3 De in artikel 9.1 omschreven garantie geldt niet in het geval val:
(a) gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens de gebruiker onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens de gebruik bij uitvoering gemaakt constructiefouten met betrekking tot het object;
(b) gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van materialen die door de wederpartij aan de gebruiker ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
(c) aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
- door een van buiten komende oorzaak;
- aan niet door de gebruiker aangebrachte of niet door gebruiker bewerkte delen.
(d) gebreken aan objecten die na aflevering door de gebruiker niet in de onderneming van de gebruiker een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de gebruiker schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebruik en het verzuim;
(f) zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
(g) te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebruiker – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van de gebruiker zijn voorbewerkt.
9.4 De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in dit artikel vervalt indien:
(a) de wederpartij het object niet binnen de door de gebruiker vastgestelde termijn ter beoordeling/controle aanbiedt aan welke beoordeling/controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden;
(b) de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de gebruiker indient;
(c) de wederpartij geen consument is, bij niet uiterlijk zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de gebruiker indient;
(d) de wederpartij de gebruiker niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
(e) werkzaamheden die verband houden met de door de gebruiker verrichte werkzaamheden, zonder toestemming van de gebruiker door anderen dan deze aan het object zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden aangetoond.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van gebruiker voor enigerlei schade aan het object of zaken van de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Gebruiker zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
10.2 Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar geen uitkering doet in het voorkomende geval, dan zal gebruiker een bedrag uitkeren aan wederpartij dat beperkt is tot de hoogte van het betreffende factuurbedrag.
10.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de gebruiker uit welken hoofde dan ook onder zicht heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waarde papieren.
10.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
10.5 De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van gebruiker zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker.

 

11. Overmacht

11.1 Een tekortkoming van de gebruiker zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat gebruiker door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
(a) Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
(b) Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van gebruiker;
(c) Transportmoeilijkheden of –belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar gebruiker toe of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
(d) Oorlog (gevaar), oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.
11.3 In geval van overmacht heeft de gebruiker binnen drie weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
11.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud de gebruiker slechts heeft voor zover de wederpartij daar voordeel bij heeft.

 

12. Vervangen onderdelen

De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van gebruiker, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In dat geval dient de wederpartij direct na de op- of aflevering van het object deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.

 

13. Tekeningen en overige bescheiden

Tekeningen en overige bescheiden, bv documentatie – met uitzondering van expertiserapporten en door de wederpartij geleverde schriftelijke stukken – die deel uitmaken van de overeenkomst of offerte, blijven eigendom van gebruiker en mogen niet zonder zijn toestemming op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of gereproduceerd of aan derden ter inzage worden gegeven. Zij dienen op eerste aanmaning aan de gebruiker te worden geretourneerd.

 

14. Ontbinding

14.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht, zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij de tekortkomingen nauwkeuring schriftelijk omschreven dienen te worden.
14.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst en zoals uiteengezet in artikel 7, kan de gebruiker zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
14.3 Indien de wederpartij een consument is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn overlijden de mogelijkheid om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van reeds door gebruiker verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen één maand na het overlijden van de wederpartij aan gebruiker schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan gebruiker het recht heeft de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
14.4 De gebruiker zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in de leden 2 en 3, gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, indien alle werkzaamheden dor hem zijn verricht dan wel een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs. Indien de werkzaamheden gedeeltelijk zijn verricht onverminderd het recht op vergoeding van de door hem geleden schade ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

 

15. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

15.1 Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren projecten blijven uitsluitend eigendom van gebruiker totdat alle vorderingen die gebruiker heeft of zal verkrijgen op de wederpartij in het kader van die overeenkomst – of andere gelijksoortige overeenkomsten – volledig zijn betaald.
15.2 Totdat de wederpartij aan gebruiker alle in het kader van overeenkomst (en/of van eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de gebruiker de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van de bedragen voldoende zekerheid stelt.
15.3 Indien de ingevolge artikel 7 bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is de gebruiker tevens gerechtigd de aan het object of onderdelen daarvan gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het object. De gebruiker kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
15.4 In geval van be- of verwerking door gebruiker van de in lid 1 genoemde zaken met door of vanwege gebruiker verstrekte (hulp)zaken worden de be- of verwerkte zaken (hoofdzaken in de zin van artikel 3:4 BW) geacht door de wederpartij aan gebruiker in vuistpand te zijn verstrekt.
15.5 Indien de werkzaamheden zijn verricht is de wederpartij verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.
15.6 Zolang er op door gebruiker geleverde of be- of verwerkte zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
15.7 Indien de wederpartij in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de gebruiker gerechtigd de nog bij de wederpartij aanwezige zaken, die in het kader van de overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van gebruiker. Voorts is de gebruiker gerechtigd om door be- of verwerking nieuw ontstane objecten die bij wederpartij aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
15.8 Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet mogelijk of wenselijk is, is de wederpartij verplicht om de opgeleverde of nog op te leveren zaken via een authentieke of geregistreerde onderhandse akte aan gebruiker te verpanden.

 

16. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Indien partijen niet tot een overeenkomst komen in een geschil zal deze worden voorgelegd de bevoegde rechter.
In geval van een consumentengeschil is bevoegd de rechter van de woonplaats van de consument. Alle overige geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Almelo.